1. Splošne določbe

člen

 

(1) Pravilnik o podeljevanju licence in naziva mediator (v nadaljevanju: pravilnik) določa način in pogoje podeljevanja licence in naziva mediator v okviru Centra za mediacijo in obvladovanje konfliktov Zavoda RAKMO.

(2) V primeru hujših kršitev tega pravilnika, pozitivne zakonodaje, ki se nanaša na mediacijo ali Evropskega kodeksa ravnanja za mediatorje, pravilnik določa tudi način in pogoje odvzema licence in naziva mediator.

 

2. člen

(pomen izrazov)

 

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:

- »Center« je Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov Zavoda RAKMO, ki je organizacijska enota Zavoda Rakmo, katere cilji in delovanje so povezani v prvi vrsti z mediacijo;

- »kandidat« je oseba, ki želi pridobiti licenco za izvajanje mediacije oz. naziv mediator po programu in v okviru Centra;

»mediator« je član Centra, ki je uspešno zaključil usposabljanje za mediatorja v okviru Centra in je pridobil naziv mediator pod pogoji iz tega pravilnika;

»licenca« je licenca za izvajanje mediacije v okviru Centra za mediacijo in obvladovanje konfliktov zavoda Rakmo in uporabo naziva Mediator Zavoda Rakmo, ki jo Center podeljuje kandidatom pod pogoji iz tega pravilnika;

- »vloga« je vloga za pridobitev licence za izvajanje mediacije v okviru Centra za mediacijo in obvladovanje konfliktov Zavoda Rakmo. Vloga je predpisan obrazec, ki ga izpolni in podpiše kandidat in je podlaga za odločitev o podelitvi licence v okviru Centra. Vloga je sestavni del tega pravilnika.

 

Podelitev licence in naziva mediator

 

3. člen

(preizkus mediacijske spretnosti in potrdilo o uspešno opravljenem usposabljanju za mediatorje)

 

Ko udeleženci usposabljanja za mediatorje uspešno opravijo preizkus mediacijske spretnosti, dobijo potrdilo o uspešno opravljenem 140 urnem usposabljanju za mediatorje.

Preizkus mediacijske spretnosti se prvič obvezno opravlja v okviru izpitnega seminarja. Če kandidat preizkusa mediacijske spretnosti prvič ne opravi uspešno, ima možnost enkratne brezplačne ponovne udeležbe na izpitnem seminarju. Vse nadaljnje udeležbe na izpitnem seminarju so plačljive.

Kot uspešno opravljen preizkus mediacijske spretnosti se kandidatu prizna tudi oddan video posnetek (v dolžini 30-45 minut) simulirane mediacije, na katerem je v vlogi mediatorja ustrezno vodil proces in pri tem pokazal dovolj visoko raven kompetence pri uporabi mediacijskih veščin.

 

4. člen

( pogoji za pridobitev naziva mediator )

 

Za pridobitev naziva mediator mora kandidat izpolnjevati naslednje pogoje:

- uspešno zaključeno 140 urno usposabljanje za mediatorje pri Zavodu RAKMO (z najmanj 90 % prisotnostjo), ki vključuje:

-pet 16 urnih seminarjev  (1.-5. del)

-8 urni utrditveni seminar

-16 urni utrditveni seminar

- 16 urni izpitni seminar

- vodenje oz. sodelovanje pri vodenju oz. udeležbi pri 20 urah (formalne ali neformalne) mediacije,

- uspešno opravljen preizkus mediacijske spretnosti;

- oddan in pozitivno ocenjen pisni izpit;

- oddano evidenco in poročila o izvedenih (formalnih in neformalnih) mediacijah v obsegu vsaj 15 ur in vsaj 3 primere;

- oddano evidenco in poročila o udeležbi na (formalnih in neformalnih) mediacijah v obsegu vsaj 5 ur in vsaj 2 primera;

- pozitivno mnenje trenerja.

 

5. člen

( pogoji za pridobitev licence)

 

Kandidat mora za pridobitev licence za izvajanje mediacije pri Zavodu RAKMO, poleg ostalih pogojev iz tega pravilnika, izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

- predhodno pridobljen naziv mediator pri Zavodu RAKMO;

-predhodno uspešno dokončano vsaj eno nadaljevalno usposabljanje in pridobljen naziv;

-zaključena nadaljevalna usposabljanja v skupnem obsegu vsaj 120 ur (v to kvoto lahko poleg nadaljevalnih usposabljan štejejo tudi utrditveni seminarji in trening mediacijskih veščin)

- izvedba vsaj 40 ur formalne mediacije od tega vsaj 20 ur v sodelovanju z bolj izkušenim mediatorjem in oddana evidenca in poročila za te primere;

- udeležba na superviziji za primere iz prejšnje alineje;

- pozitivno mnenje mentorja;

- pozitvno mnenje supervizorja;

- zapis povabila na mediacijo;

- povzetek mediacijskega srečanja;

- zapis končnega dogovora oz. sporazuma;

- oddana vloga za pridobitev licence.

 

6. člen

(pridobitev naziva družinski mediator)

 

Mediator mora poleg predhodno pridobljenega naziva mediator za pridobitev naziva družinski mediator pri Zavodu RAKMO izpolnjevati naslednje pogoje:

- opravljeno 120 urno usposabljanje za družinske mediatorje(z najmanj 90 % prisotnostjo), ki vključuje;

-štiri 16 urnih seminarjev (1.-4. del)

-8 urni utrditveni seminar

-16 urni utrditveni seminar

- 16 urni izpitni seminar

- vodenje oz. sodelovanje pri vodenju pri 20 urah (formalne ali neformalne) mediacije s področja družinskih konfliktov,

- uspešno opravljen preizkus mediacijske spretnosti;

- oddan in pozitivno ocenjen pisni izpit;

- oddano evidenco in poročila o izvedenih (formalnih in neformalnih) mediacijah v obsegu vsaj 20 ur in vsaj 3 primere;

- pozitivno mnenje trenerja.

 

7. člen

(pridobitev naziva šolski mediator)

 

Mediator mora poleg predhodno pridobljenega naziva mediator za pridobitev naziva šolski mediator pri Zavodu RAKMO uspešno zaključiti 50 urno usposabljanje za šolske mediatorje.

 

8. člen

(pridobitev naziva Mediator za spore v podjetju)

 

Mediator mora poleg predhodno pridobljenega naziva mediator za pridobitev naziva Mediator za spore v podjetju pri Zavodu RAKMO uspešno zaključiti 50 urno usposabljanje za mediatorje v podjetjih.

 

9. člen

(sklep o podelitvi licence oz. naziva mediator)

 

Center za kandidate, vključene v program 140 urnega usposabljanja, vodi evidenco izpolnjevanja pogojev za pridobitev naziva mediator.

O podelitvi naziva mediator in o izpolnjevanju pogojev kandidata Center odloča brez posebne vloge ali na podlagi vloge kandidata. Center podeli naziv mediator v obliki potrdila o uspešno zaključenem usposabljanju in pridobitvi naziva Mediator.

Center na podlagi vloge, ki je sestavni del tega pravilnika, presoja izpolnjevanje pogojev in odloča o podelitvi licence.

Svojo odločitev glede podelitve licence Center sprejme v obliki sklepa, ki ga vroči kandidatu osebno ali s priporočeno poštno pošiljko.

Če obstajajo za to utemeljeni razlogi, lahko Center podeli licenco oz. naziv mediator kandidatu tudi v primeru, ko ta ne izpolnjuje vseh pogojev.

Če obstajajo za to utemeljeni razlogi, Center licence oz. naziva mediator ne podeli.

 

10. člen

(ohranitev licence)

 

Center mediatorju vsako leto samodejno obnovi licenco, če le-ta izpolnjuje naslednje pogoje:

- udeležba na vsaj supervizijskih srečanjih za mediatorje v preteklem koledarskem letu oz. vsaj na 4 supervizijskih srečanjih v preteklih dveh koledarskih letih;

- opravljenih najmanj 16 ur drugih izobraževanj s področja mediacije (npr. nadaljevalno usposabljanje, utrditveni seminar, konferenca, kongres …) v preteklih dveh letih;

- izvedena vsaj 2 primera oz. 10 ur mediacije v preteklem letu;

- oddaja poročil za izvedene primere mediacije iz prejšnje alineje.

Center vodi evidenco izpolnjevanja pogojev iz tega člena.

Center mediatorju, ki ne izpolnjuje pogojev za ohranitev licence, licence ne obnovi.

 

III. PRAVICE IN OBVEZNOSTI MEDIATORJA IN CENTRA

 

11. člen

(pravice mediatorja z licenco)

Mediator, ki je pridobil licenco, sme pri predstavljanju navzven, skladno z navodili Centra, uporabljati ime in logotip Centra. Prav tako se sme predstavljati z nazivom »mediator Zavoda Rakmo« oz. navajati, da je pridobil licenco pri zavodu Rakmo.

 

12. člen

(obveznosti Centra)

 

Center ima naslednje obveznosti:

- objaviti ime in kontaktne podatke mediatorja na svojih spletnih straneh, pod pogojem, da mediator s tem pisno soglaša;

- posredovati mediatorju primere za vodenje postopka mediacije v skladu s potrebami in možnostmi Centra ter kompetenco mediatorja;

- s predhodnim soglasjem mediatorja le-tega določiti za mediatorja v konkretnih primerih, pri čemer se z njim dogovori za ustrezno plačilo oz. nagrado za njegovo delo;

- nuditi podporo mediatorju v obliki individualne supervizije in supervizijskih srečanj;

- na pobudo mediatorja določiti oz. zagotoviti somediatorja za sodelovanje pri vodenju postopka mediacije;

- določiti drugega mediatorja, če bi moral, skladno s pravili izvajanja postopka mediacije, mediator odstopiti od vodenja postopka.

 

13. člen

(obveznosti mediatorja)

 

Mediator bo:

- izvajal mediacijo v okviru Centra strokovno in v skladu s pristopom, s katerim se je seznanil v okviru izobraževanja pri Centru;

- sodeloval na supervizijskih srečanjih in razvijal svoje znanje in spretnost na področju mediacije;

- deloval v skladu z interesi Centra;

- skrbel za ugled in dobro ime Centra;

- spoštoval Evropski kodeks vedenja in ravnanja za mediatorje;

- deloval v skladu s pravilnikom in drugimi akti Centra in Zavoda RAKMO;

- upošteval navodila in priporočila Centra glede izvajanja mediacije in drugih z mediacijo povezanih dejavnosti;

- obveščal Center o svojem delovanju, ki je povezano z mediacijo;

- posredoval Centru poročila o izvedenih postopkih mediacije v skladu s pravilnikom Centra;

- sprejel vodenje primera kot mediator Centra le z vednostjo in s soglasjem Centra.

 

IV. ODVZEM LICENCE IN NAZIVA MEDIATOR

 

14. člen

(razlogi za odvzem licence in naziva mediator)

 

Center mediatorju lahko odvzame licenco in naziv mediator, če presodi, da le-ta:

- deluje v nasprotju z interesi Centra;

- škoduje ugledu oz. dobremu imenu Centra;

- ne spoštuje Evropskega kodeksa vedenja in ravnanja za mediatorje;

- ne deluje v skladu s pravilnikom ali drugimi akti Centra oz. Zavoda RAKMO;

- ne upošteva navodil in priporočil Centra.

 

15. člen

(postopek odvzema licence in naziva mediator)

Center mediatorju odvzame licenco in naziv mediator s sklepom, ki ga vroči mediatorju s priporočeno poštno pošiljko.

Zoper ta sklep ni posebne pritožbe, je pa dopusten postopek mediacije glede ureditve morebitnih še odprtih medsebojnih pravic in obveznosti.

 

16. člen

(posledice odvzema licence in naziva mediator)

 

Mediatorju z odvzemom licence in naziva mediator prenehajo vse pravice povezane s pridobitvijo te licence in naziva.

Hkrati prenehajo tudi vse obveznosti Centra do mediatorja, ki sta mu bili odvzeti licenca in naziv mediator.

 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

17. člen

 

Ta pravilnik je sprejet v skladu z Zakonom o zavodih in Statutom Zavoda RAKMO ter začne veljati 15.9.2014. Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik z dne 12.2.2010.

Ta pravilnik in njegove spremembe se objavijo na spletni strani: www.rakmo.si ter www.mediacija.com.

 

Ljubljana, 8.9.2014

Zavod RAKMO

Center za mediacijo in obvladovanje konflikov

 

Marko Iršič, direktor

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

European Mediation Network Initiative

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

Združenja mediacijskih organizacij Slovenije - Medios

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

Evropskega združenja za transformativno mediacijo

 

Zavod RAKMO je član:

UIA - Word Forum of Mediation Centers

PRIJAVITE SE NA E-NOVICE

Please let us know your name.

Please let us know your email address.

Invalid Input

Zavod RAKMO
Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov

Parmova ulica 53,
1000 Ljubljana

DELOVNI ČAS

od 8. ure do 15. ure.
Vprašanja izven delavnika lahko pustite v odzivniku ali pošljete na info@rakmo.si.

KONTAKT

+386/1/436-41-17
+386/40/731-431
info@rakmo.si
© 2022 Zavod RAKMO - Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov. Vse pravice pridržane. Agencija.5ka