Postanite družinski mediator in prispevajte k mirnemu reševanju družinskih sporov

 

Mediacija v družinskih zadevah je postopek, v katerem udeleženke in udeleženci prostovoljno s pomočjo ene ali več nevtralnih tretjih oseb – mediatork ali mediatorjev – poskušajo doseči mirno rešitev spora, ki izvira iz medsebojnih družinskih razmerij. Družinska mediacija je ena od oblik pomoči staršem, da bi dosegli sporazum o posledicah prenehanja njihove skupnosti in/ali o ureditvi razmerja do otrok.

 

Družinsko mediacijo ureja tudi Družinski zakonik, ki v posebnem poglavju opredeljuje družinsko mediacijo in spodbuja reševanje sporov z družinsko mediacijo.

Družinski zakonik predpisuje izvajanje družinske mediacije in predvideva, da bi družinska mediacija postala posebno primerna metoda za reševanje družinskih sporov (predvsem, ko gre za postopek razveze zakona, ali za dogovor o skrbništvu nad otroki). Mediacija se lahko izvaja pred postopkom na sodišču, med njim in po koncu sodnega postopka, izvajali pa bi jo  Centri za socialno delo, sodišča in mediatorji, ki so uvrščeni na seznam mediatorjev pri ministrstvu, pristojnem za družino. Poudarek zakonika je na mediaciji pri pomoči pri izvajanju starševske skrbi obema staršema.

 

 

Zakaj družinska mediacija?

 

Zakonik predvideva, da bi družinska mediacija postala posebno primerna metoda za reševanje družinskih sporov (predvsem, ko gre za postopek razveze zakona, ali za dogovor o skrbništvu nad otroki).

Po predlogu zakonskih sprememb se predhodno svetovanje ne opravi le ob razvezi zakonske zveze, temveč v vseh družinskopravnih sporih. Namen je opozoriti starše na njihovo obveznost varovati otrokovo korist tudi tako, da se o vseh vprašanjih v zvezi z otrokom sporazumejo. Strokovna oseba centra za socialno delo v tej zvezi predstavi staršem postopek mirnega reševanja sporov/družinske mediacije. Ta starše spodbuja k sporazumnemu reševanju medsebojnih razmerij in razmerij do otroka po razpadu družine.

 

Družinsko pravni spori:

  • Spori o vzgoji, varstvu in preživljanju otrok,
  • Spori glede izvajanja pravice do stikov,
  • Spori glede obsega in delitve skupnega premoženja zakoncev.

 

Dogovor dosežen na družinski mediaciji

 

V primeru, ko stranki v postopku mediacije dosežeta dogovor, mediator lahko ta dogovor zapiše in v soglasju s pravdnima strankama zapisani dogovor posreduje sodniku, ki zadevo obravnava kot predlog pravdnih strank za sklenitev sodne poravnave. Sodnik preveri, ali je dogovor glede vzgoje, varstva in preživljanja otroka v skladu z otrokovimi koristmi, pri čemer upošteva tudi mnenje centra za socialno delo. Pri dogovoru glede skupnega premoženja pa preveri, ali stranke ne razpolagajo z zahtevkom, s katerim po zakonu ne morejo razpolagati (3. člen ZPP). Nato pa sodnik o razvezi zakonske zveze odloči, o ostalih vprašanjih in zapiše sodno poravnavo.

 

Družinska mediacija je tista, kjer lahko z mediacijo v največji meri pripomorete ljudem do miru v odnosih in s tem v življenju.

 

DRUŽINSKA MEDIACIJA (povzeto po Iršič M., 2010, Mediacija)

 

Družinska mediacija je namenjena družinam oziroma ožjim in širšim družinskim članom. Je učinskovito orodje za konstruktivno komunikacijo in iskanje ustreznih rešitev za vse družinske člane, ki so se znašli v konfliktni situaciji. S pomočjo družinske mediacije se lažje rešuje spore in nesoglasja med družinskimi člani, od blagih pa do zelo hudih. Poleg lažje in hitrejše rešitve mediacija prispeva tudi k izboljšanju kakovosti odnosa, razvijanju komunikacijskih spretnosti ter sposobnosti reševanja problemov.

Družinska mediacija je primerna za reševanje vseh sporov, povezanih z družinskimi odnosi, od vsakodnevnih vprašanj do tistih, ki bi se sicer ali se že rešujejo na sodišču. Družinska mediacija je primerna tako za reševanje sporov in izboljševanje odnosov znotraj družine ali med bivšimi družinskimi člani, kot tudi v postopku razhajanja oz. ločevanja, pod pogojem, da si obe strani želita rešitve, ki bi bila sprejemljiva za obe.

 

Družinska mediacija je primerna za: 

  • Reševanje spornih vprašanj v dobrih odnosih (proaktivna družinska mediacija)
  • Reševanje sporov med partnerjema/zakoncema, ki želita izboljšati odnos (rekonstruktivna družinska mediacija)
  • Reševanje sporov med partnerjema/zakoncema v procesu razhajanja oz. ločevanja (ločitvena mediacija)
  • Reševanje sporov med družinskimi člani oz. bližnjimi sorodniki (starši-otroci, tašča/tast-zet/snaha, bratje oz. sestre)
  • Reševanje sporov med družino in subjekti, ki posegajo v njeno življenje (rejniki, skrbniki, centri za socialno delo, dom za ostarele, varstveno delovni center, šola, vrtec…)

Uporaba mediacijskih spretnosti v družini prispeva k razvijanju spretnosti razreševanja konfliktov pri vseh članih družine in še posebej pri otrocih, ki se naučijo tudi prevzemati odgovornost za reševanje lastnih konfliktov.

 

Proaktivna družinska mediacija

Mediacija je zelo uporabna metoda reševanja sporov ravno zaradi svoje hitrosti, učinkovitosti in večje kvalitete rešitev. Tudi v dobrih odnosih prihaja do spornih vprašanj, ki jih je potrebno rešiti. Uporaba mediacije je torej smiselna, ne le kadar dva ne bi znala sama razrešiti spornih vprašanj, ampak tudi takrat, kadar bi s tem prihranila čas in energijo in prišla do boljših rešitev. Poleg tega pa sprotno reševanje oz. obvladovanje konfliktov prispeva k izboljšanju že dobrega odnosa in preprečuje, da bi se odnos poslabšal zaradi kopičenja nerešenih konfliktov.

 

Rekonstruktivna družinska mediacija

Do poslabšanja odnosa pogosto pride zaradi kopičenja nerazrešenih konfliktov, kar lahko odnos privede tudi na rob razpada. Ne glede na to, ali sta že na robu ločitve oz. prekinitve odnosa ali pa je njun odnos le slabši, kot bi si želela, in želita ostati skupaj, je smiselna rekonstruktivna družinska mediacija, kar pomeni mediacijo z namenom izboljšanja odnosa preko razreševanja ključnih nerazrešenih konfliktov, ki odnos hromijo oz. slabijo.

 

Ločitvena mediacija

V postopku ločevanja in razhajanja je mediacija zelo koristna. Četudi se partnerja odločita, da ne bosta ostala skupaj, mediacija kot način konstruktivnega reševanja sporov prispeva k temu, da se razideta bolj kultivirano in prideta do boljših dogovor, ki tudi bolj držijo. Spremljanje učinkov mediacije je pokazalo, da pari, ki se razidejo s pomočjo mediacije, obdržijo boljše odnose, se bolj držijo dogovorov in ohranjajo več stikov z otroki kot pa pari, ki se ločijo preko postopka na sodišču.

 

Poločitvena mediacija ali mediacija med nekdanjima partnerjema

Po razhodu, še posebej, če imata skupne otroke, se pojavljajo vprašanja oz. problemi, glede katerih se morata uskladiti in ni neobičajno, da se zatika tudi pri tovrstnem usklajevanju. Tudi v takih primerih je mediacija zelo uporabna in učinkovita, saj prihrani veliko časa in napora bivšima partnerjema, predvsem pa je bistveno zmanjša stres ob tovrstnem usklajevanju. Pripomore, da prideta do boljših dogovorov ali, da se sploh uspeta dogovoriti, in posledično bistveno zmanjša nezadovoljstvo, povezano z nekdanjim partnerjem oz. problematiko usklajevanja med nekdanjima partnerjema.

 

Mediacija med drugimi družinskimi člani ali sorodniki

Do sporov, ki jih ne znajo učinkovito razrešiti, seveda prihaja tudi med drugimi družinskimi člani in ne le med partnerjema ali bivšima partnerjema, zato je smiselna uporaba mediacije tudi v sporih med starši in otroki, brati oz. sestrami, polbrati oz. polsestrami, tastom oz. taščo in zetom oz. snaho idr., skratka v vseh družinskih odnosih, kjer udeleženi želijo razrešiti konflikte učinkovito in tako, da bi bila rešitev dobra za obe strani.

 

Mediacija med družino in subjekti, ki posegajo v njeno življenje

V širšem smislu lahko pod družinsko mediacijo razumememo tudi mediacijo, povezano s spori med družino in subjekti, ki posegajo v njeno življenje oz. skrbijo za njenega člana – to so institucije, kot so domovi za ostarele, varstveno delovni centri, centri za socialno delo ali posamezniki, kot npr. rejniki.

 

Neformalna družinska mediacija

Neformalna družinska mediacija pomeni uporabo mediacijskih spretnosti znotraj družine za reševanje sporov med družinskimi člani. Spore lahko pomaga razreševati prijatelj, sorodnik, soseda ali eden od družinskih članov. S pomočjo mediacije lahko na primer pomaga razreševati prijatelj, sorodnik, sosed ali eden od družinskih članov. S pomočjo mediacije lahko na primer pomaga razreševati spore med otroki eden od staršev ali pa celo kar eden od otrok (vrstniška mediacija v družini).

Uporaba mediacijskih spretnosti v družini prispeva k razvijanju spretnosti razreševanja konfliktov pri vseh članih družine in še posebej pri otrocih, ki se naučijo tudi prevzemati odgovornost za reševanje lastnih konfliktov.

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

European Mediation Network Initiative

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

Združenja mediacijskih organizacij Slovenije - Medios

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

Evropskega združenja za transformativno mediacijo

 

Zavod RAKMO je član:

UIA - Word Forum of Mediation Centers

PRIJAVITE SE NA E-NOVICE

Please let us know your name.

Please let us know your email address.

Invalid Input

Zavod RAKMO
Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov

Parmova ulica 53,
1000 Ljubljana

DELOVNI ČAS

od 8. ure do 15. ure.
Vprašanja izven delavnika lahko pustite v odzivniku ali pošljete na info@rakmo.si.

KONTAKT

+386/1/436-41-17
+386/40/731-431
info@rakmo.si
© 2024 Zavod RAKMO - Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov. Vse pravice pridržane. Agencija.5ka