I.del: Standardi za izvajanje mediacijskih usposabljanj
1. Trajanje usposabljanj
2. Osnovni sklopi – moduli
3. Metode dela
4. Izpitno preverjanje
5. Standardi za mediatorje
6. Standardi za trenerje
7. Izvajanje usposabljanj, terminologija, nazivi

II.del: Seznam mediatorjev in trenerjev
1. Seznam mediatorjev, trenerjev
2. Začetek izvajanja mediacijske dejavnosti
3. Ohranjanje statusa mediatorja
4. Ohranjanje statusa trenerja

1. Trajanje usposabljanj

 • Enota je pedagoška ura (45 minut)
 • Osnovno mediacijsko usposabljanje = min 100 ur
 • Usposabljanje za družinske mediatorje (kot nadaljevalno usposabljanje za pridobitev naziva) = min 100 ur
 • Usposabljanje za šolske mediatorje (kot nadaljevalno usposabljanje za pridobitev naziva) = min 50 ur
 • Vsa druga nadaljevalna usposabljanja, ki rezultirajo v pridobitvi naziva = min 50 ur

2. Osnovni sklopi – moduli

Osnovno mediacijsko usposabljanje

 • Mediacijska področja
 • Mediacija kot veščina
 • Pravne podlage mediacije
 • Načela mediacije
 • Vloga mediatorja, strank in drugih udeležencev
 • Mediacijski modeli in smeri
 • Konflikt in mediacija
 • Pomen čustev v mediaciji
 • Mediacijske tehnike
 • Postavljanje vprašanj
 • Mediacijski proces
 • Faze mediacije
 • Zaključek mediacije in sklenitev sporazuma
 • Izvršljivost sporazuma
 • Mediatorska etika


Usposabljanje za družinske mediatorje

 • Posebnosti družinske mediacije
 • Posebne tehnike v družinski mediaciji
 • Predpisi s področja družine in družinske mediacije
 • Psihološki vidiki partnerske zveze in družine ter razvoj otroka
 • Neravnotežje moči v družinski mediaciji
 • Nasilje v družini
 • Vrste družinske mediacije
 • Partnerska mediacija
 • Ločitvena mediacija
 • Mediacija med bivšima partnerjema
 • Mediacija med starši in mladostniki
 • Mediacija med drugimi družinskimi člani
 • Mediacija med družino in subjekti, ki posegajo v njeno življenje

Usposabljanje za šolske mediatorje

 • Konflikt in nasilje v šoli
 • Konflikti v šoli med različnimi udeleženci
 • Način reševanja konfliktnih situacij v vzgojno izobraževalni ustanovi
 • Mediacija v vzgojno izobraževalni ustanovi: kdaj – zakaj – kako – kdo
 • Šolska mediacija
 • Vrstniška mediacija
 • Načrt implementacije mediacije v ustanovo
 • Uvajanje mediacije v vzgojno izobraževalno ustanovo
 • Programi mediacije v šoli in vrtcu

Usposabljanje za trenerje

 • Načrtovanje in priprava usposabljanja/treninga
 • Izvajanje usposabljanja/treninga
 • Moderiranje
 • Pedagoške veščine in spretnosti
 • Drža trenerja mediacije in poslovna odličnost
 • Izvajanje in evalviranje demonstracij mediacije
 • Izvajanje in evalviranje praktičnih vaj udeležencev
 • Nadaljevalne tehnike mediacije
 • Poglobljeno o procesu mediacije
 • Pregled mediacijskih področij
 • Zastoji v mediaciji in kako jih preseči
 • Etične dileme
 • Supervizija in intervizija za mediatorje
 • Standardi mediacijskih usposabljanj
 • Standardi izvajanj mediacij
 • Primeri dobre prakse mediacije
 • Izbrane vsebine po željah udeležencev

3. Metode dela

Priporočene metode dela so:
1. interaktivna predavanja
2. diskusije in debate
3. študije primerov iz prakse
4. igre vlog in analiza (refleksija)
5. snemanje mediacij s kamero in analize
6. delavnice
7. delo v parih in v skupinah
8. učenje in vaje s pomočjo avdiovizionalnih sredstev
9. hospitacije (opazovanje mediacijskega postopka)
10. supervizijsko spremljanje

4. Izpitno preverjanje

Izpitno preverjanje je del usposabljanja (ure so vključene).

Za pridobitev naziva kandidat opravi:

 • Teoretični preizkus – pisni in
 • Praktični preizkus mediiranja (igra vlog)


Praktični preizkus mediiranja ocenjuje trener.
Če kandidat pisni izpit opravi uspešno, se vključi v praktični del.
Če je ocena uspešna, pridobi kandidat naziv mediator

5. Standardi za mediatorje (kumulativno)

1. Uspešno zaključeno osnovno usposabljanje za mediatorje
2. Izvedeni najmanj 3 primeri v komediaciji z mentorjem (izkušenim mediatorjem) in
3. Udeležba na superviziji za izvedene/izvajane mediacije

6. Standardi za trenerje

Za pristop k usposabljanju mora kandidat imeti (kumulativno)
1. Uspešno zaključeno Osnovno mediacijsko usposabljanje
2. Uspešno zaključeno vsaj eno nadaljevalno mediacijsko usposabljanje v obsegu najmanj 50 ur (neodvisno ali se z njim pridobi naziv ali ne) in
3. Najmanj 2 leti aktivnega mediiranja,10 mediacijskih primerov in min 50 pedagoških ur izvajanja mediacije

Za pridobitev naziva trener mora kandidat imeti:
1. Opravljeno Usposabljanje za trenerje – v trajanju 100 ur

 • Izvajanje trenerske dejavnosti

Trener lahko sodeluje kot trener v različnih programih usposabljanj, nosilec programa pa je lahko samo na področju, kjer ima opravljeno nadaljevalno usposabljanje.

Predavatelji, strokovnjaki
Predavatelji in drugi strokovnjaki, ki sodelujejo v programih usposabljanj, niso trenerji, razen če izpolnjujejo zgornja merila.

Supervizorji
MEDIOS lahko oblikuje priporočila za oblikovanje liste supervizorjev, ki opravljajo naloge, določene s temi standardi.

7. Izvajanje usposabljanj, terminologija, nazivi

 1. V okviru poimenovanj se v usposabljanjih uporabljata besedi »potrdilo« ter »pridobitev naziva«.
 2. Izvajalec usposabljanja lahko izda potrdilo o udeležbi.
 3. Za usposabljanja, ki se ne končajo s pridobitvijo naziva se izda »potrdilo o končanem usposabljanju«. Za usposabljanja, ki se končajo s pridobitvijo naziva pa se izda »potrdilo o pridobitvi naziva«. Usposabljanja se zakljupridobitvijo potrdila o končanem usposabljanju in uspešno opravljenem izpitu, če čijo z izpitom in ga kandidat uspešno opravi. S tem pridobi tudi naziv, če se usposabljanje konča s pridobitvijo naziva.
 4. Če je izvajalec program usposabljanja predložil MEDIOSu v potrditev in je bil ta program potrjen, pridobi izvajalec pravico na svojih potrdilih za potrjeno usposabljanje uporabljati MEDIOS znak.
 5. Za člane je potrjevanje programov v okviru ponudbe storitev, ki jih MEDIOS izvaja za članstvo, za druge subjekte je praviloma odplačno.
 6. Le trener je lahko nosilec programa usposabljanja.Vsaj 75% programa morajo izvesti trenerji oz. kandidati za trenerje pod mentorstvom trenerja. Za ostale vsebine ni pogojev za izvajanje (lahko trener, gostujoči predavatelj, strokovnjak itd.

Seznam mediatorjev in trenerjev ter ohranjanje statusaV skladu z zgoraj navedenimi standardi MEDIOS vodi seznam mediatorjev in trenerjev.

1. Seznam mediatorjev in trenerjev

MEDIOS vodi seznam MEDIOSovih mediatorjev in trenerjev. Na njem so ime in priimek mediatorja, kontaktni podatki ter datum vpisa na seznam. Na mediatorjevo željo je na seznamu lahko tudi naziv organizacije, v okviru katere dela in njegov CV oz. predstavitev.

MEDIOS na podlagi potrdila o uspešno končanem usposabljanju in pridobitvi naziva

(ki ga je izdal skupaj z izvajalcem) na predlog (na obrazcu MEDIOSa) mediatorja

oz. trenerja le tega vpiše v seznam MEDIOSovih mediatorjev.

Pogoja za vpis sta:

 • da je program odobren s strani MEDIOSa in
 • da se mediator zaveže delovati v skladu s veljavnim kodeksom MEDIOSa.

Mediator lahko uporablja MEDIOSov logotip za mediatorja.

2. Začetek izvajanja mediacijske dejavnosti

Mediator, ki opravi izpit in pridobi naziv, je na seznamu MEDIOSa voden kot »mediator pripravnik«.

Mediator pripravnik mora vsaj dva primera ali vsaj mediacijske postopke v obsegu vsaj 10 ur opraviti v ko-mediaciji z mediatorjem s seznama MEDIOSa.

Mediator o izvedeni ko-mediaciji vroči mediatorju pripravniku mnenje.

Mediatorje iz liste mediatorjev se spodbuja, da sodelujejo z mediatorji pripravniki pri izvajanju ko-mediacij.

3. Ohranjanje statusa mediatorja

Mediatorji, ki so uvrščeni na listo, morajo na vsake 2 leti za ohranitev vpisa, izpolniti vse naslednje:

 • najmanj 16 ur usposabljanj s področja mediacije, kamor štejejo usposabljanja, udeležba na konferencah, dnevih mediacije, idr.
 • najmanj 3 intervizije ali supervizije in
 • opravljene najmanj 3 mediacije

4. Ohranjanje statusa trenerja

Trenerji, ki so uvrščeni na listo, morajo na vsaki 2 leti za ohranitev vpisa, izpolniti vse naslednje:

 • najmanj 16 ur izobraževanj s področja mediacije, kamor štejejo usposabljanja, udeležba na konferencah, dnevih mediacije, idr.
 • najmanj 3 intervizije oz. supervizije za trenerje
 • opravljenih najmanj 5 mediacij in
 • izvesti najmanj 25 ur usposabljanj oz. izobraževanj s področja mediacije

Za opravljene mediacije (za mediatorje in trenerje) se štejejo primeri, ki so dokumentirani skladno s priporočili MEDIOSa.

Mediatorji in trenerji predložijo vloge za ohranjanje statusa na obrazcih, ki jih pripravi MEDIOS vsaj mesec pred iztekom dveletnega roka.

V Ljubljani, 3.2.2010

Upravni odbor Združenja mediacijskih organizacij Medios

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

European Mediation Network Initiative

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

Združenja mediacijskih organizacij Slovenije - Medios

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

Evropskega združenja za transformativno mediacijo

 

Zavod RAKMO je član:

UIA - Word Forum of Mediation Centers

PRIJAVITE SE NA E-NOVICE

Please let us know your name.

Please let us know your email address.

Invalid Input

Zavod RAKMO
Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov

Parmova ulica 53,
1000 Ljubljana

DELOVNI ČAS

od 8. ure do 15. ure.
Vprašanja izven delavnika lahko pustite v odzivniku ali pošljete na info@rakmo.si.

KONTAKT

+386/1/436-41-17
+386/40/731-431
info@rakmo.si
© 2022 Zavod RAKMO - Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov. Vse pravice pridržane. Agencija.5ka