Usposabljanje za mediatorje v podjetjih (50 ur)
Ciljna skupina:

Program je namenjen mediatorjem, ki delujejo ali želijo delovati na področju sporov v podjetjih in želijo poglobiti svoje znanje in sposobnosti vodenja mediacije na tem področju.

Cilji usposabljanja

 • seznaniti udeležence s konceptom mediacije v podjetju;
 • pri udeležencih poglobiti razumevanje problematike konfliktov v kontekstu podjetij;
 • pri udeležencih poglobiti znanje in sposobnosti vodenja mediacije v kontekstu podjetja;
 • usposobiti udeležence za vzpostavitev sistema notranjih mediatorjev.
Oblike in metode dela
 • predavanja
 • aktivo sodelovanje udeležencev
 • igra vlog in analiza
 • skupna refleksija mediacij
 • delo v paru in manjših skupinah
 • predstavitev in pogovor o izvedenih primerih in vzpostavljanju sistema mediacije v podjetju
 • spremljanje in podpora pri vzpostavljanju sistema mediacije v podjetju
 • supervizijsko spremljanje dela udeležencev usposabljanja
Pogoji za vključitev:

Pogoj za udeležbo je zaključeno Osnovno usposabljanje za mediatorje - 140 ur (oz. najmanj zaključeno Osnovno usposabljanje za mediatorje: 1. sklop - 64 ur) pri Zavodu RAKMO ali drugo ustrezno usposabljanje, priznano s strani Zavoda RAKMO.

Potek usposabljanja:


Usposabljanje za mediatorje v podjetjih – 50 ur (32 + 18) se izvaja v obliki:
 • tveh dvodnevnih seminarjev (2 x 16 ur),
 • eno supervizijsko srečanje (8 ur)
 • mediacija (10 ur)
Vsebina usposabljanja:

VSEBINA USPOSABLJANJ
Sklop Vsebina Število ur
Prvi del- Sistem mediacije v podjetjih
 • Opredelitev mediacije v podjetjih
 • Prednosti uporabe mediacije v podjetju
 • Vloga mediatorja v podjetju
 • Razlike med notranjim in zunanjim mediatorjem
 • Izobraževanje zaposlenih v podjetju
 • Vzpostavljanje sistema notranjih mediatorjev v podjetju
 • Vaje in igra vlog
Skupaj:

16 ur

Drugi del - Usposabljanje za mediatorje v podjetjih
 • Proaktivna, preventivna in kurativna mediacija v podjetjih
 • Mediacija v delovnih sporih
 • Mediacija v kolektivu
 • Mediacija med vodstvom in zaposlenimi
 • Vaje in igra vlog
Skupaj:

16 ur

Supervizijski del- supervizijsko srečanje
 • Supervizijsko srečanje
 • Igra vlog in urjenja
Skupaj:

8 ur

Praktični del-izvajanje mediacije
 • Sodelovanje pri mediaciji in samostojno vodenje mediacije

10 ur

SKUPAJ:

50 ur


Seminarski del

Udeleženci se seznanijo s sistemom mediacije v podjetjih, njeno specifiko, pozitivnimi učinki uporabe mediacije v podjetju ter na kakšen način mediacija pripomore k boljši klimi v podjetju. Seznanijo se z vlogo mediatorja v podjetju ter s prednostmi in slabostmi notranje mediacije in mediacije, ki jo vodi zunanji mediator. Udeležencem se predstavi način vzpostavitve sistema mediacije v njihovem podjetju. Mediatorji v podjetju vzpostavijo in nato skrbijo za sistem medicije v podjetju, koordinirajo delo in organizirajo izobraževanja zaposlenih v podjetju.
Udeleženci se seznanijo s proaktivno, preventivno in kurativno mediacijo v podjetjih , mediacijo v delovnih sporih, kolektivu, med vodstvom in zaposlenimi.

Praktični del

Obvezen praktični del poteka preko izvajanja ali sodelovanja pri izvajanju formalnih ali neformalnih mediacij v podjetju. Cilj je vzpostavljanje in omogočanje konstruktivnejšega načina obvladovanja konfliktov v podjetju in s tem postopnega vpeljevanja uporabe notranje mediacije v podjetju.

Utrditveni in izpitni del


Na utrditveno izpitnem delu udeleženci usposabljanja za mediatorje v podjetjih predstavijo potek vzpostavljanja sistema mediacije v podjetju oz. kakšno je trenutno stanje v podjetju, izpostavijo konkretne primere formalne ali neformalne mediacije, ki so jih vodili in s pomočjo iger vlog utrjujejo in poglabljajo pridobljene mediacijske veščine. Na tem delu udeleženci opravljajo tudi preizkus mediacijske spretnosti.

Pogoji za pridobitev naziva 'Mediator za spore v podjetju'

Po zaključenem usposabljanju udeleženci dobijo potrdilo o udeležbi.
Kandidati pridobijo naziv 'Mediator za spore v podjetju' pri Centru za mediacijo in obvladovanje konfliktov Zavoda Rakmo po opravljenem teoretičnem in praktičnem preizkusu.

Predavatelj
 • Marko Iršič, MA, Direktor Zavoda RAKMO, mediator in trener mediatorjev
Kotizacija za usposabljanje:

 • fizične osebe: 480,00 € oz. 3 obroki po 160,00 €,
 • pravne osebe: 610,00 € oz. 2 obroka po 305,00 €.

 • Dodatne informacije in prijava:

  Zavod RAKMO, Kuzmičeva ul. 2, 1000 Ljubljana
  01/ 436 41 17, 040 731 431
  www.rakmo.siinfo@rakmo.si

  V Ljubljani, dne 17. 1. 2012      
  Marko Iršič, direktor
   

  Obvladovanje stresa (8 ur) - četrtek, 25.3.2021, 15.00 - 20.30, ONLINE

   

  Več...


  Obvladovanje stresa (8 ur) - četrtek, 22.4.2021, 15.00 - 20.30, ONLINE

   

  Več...


  Utrditveni seminar za mediatorje (8 ur), Torek, 4.5.2021, 15.00 - 20.30, ONLINE

   

  Več...


  Mediacija: posredovanje v sporih (16 ur), Sreda in četrtek, 7. - 8.4.2021, 14.00 - 20.30, ONLINE

  Več...


  Zavod RAKMO je ustanovni član 
  Zavod RAKMO je ustanovni član 
  Zavod RAKMO je ustanovni član 
  Zavod RAKMO je član 

  European Mediation
  Network Initiative

  Združenja mediacijskih organizacij Slovenije - Medios
  Evropskega združenja za transformativno mediacijo UIA - Word Forum of Mediation Centers  (c) 2011-2021 Zavod RAKMO - Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov - Vse pravice pridržane
  Produkcija 5ka