OSNOVNO USPOSABLJANJE ZA MEDIATORJE - 140 UR

 

Datumi aktualnih usposabljanj: TUKAJ

 

 

Cilji usposabljanja:

 

- Spoznavanje temeljev in teoretičnih osnov mediacije.

- Ozaveščanje vloge mediatorja in razvijanje zavestnega pristopa

k posredovanju v sporih.

- Ozaveščanje možnosti za 'neformalno' mediacijo.

- Razvijanje mediacijskih spretnosti in veščin.

- Učenje uporabe različnih tehnik mediacije in razvijanje občutljivosti

za proces mediacije.

- Seznaniti udeležence z zakonskim okvirom in formalnimi aspekti

mediacij.

- Usposobiti udeležence za samostojno vodenje in sodelovanje v mediaciji.

- Spoznavanje temeljev in teoretičnih osnov mediacije.

- Ozaveščanje vloge mediatorja in razvijanje zavestnega pristopa k

posredovanju v sporih.

- Ozaveščanje možnosti za 'neformalno' mediacijo.

- Razvijanje mediacijskih spretnosti in veščin.

- Učenje uporabe različnih tehnik mediacije in razvijanje občutljivosti

za proces mediacije.

- Seznaniti udeležence z zakonskim okvirom in formalnimi aspekti

mediacij.

- Usposobiti udeležence za samostojno vodenje in sodelovanje

v postopkih formalne mediacije v somediaciji in zasamostojno

vodenje neformalne mediacije.


Pogoji za vključitev:

 

Za vključitev v program usposabljanja ni posebnih pogojev.

 

Oblike in metode dela:

 

1. predavanja
2. aktivo sodelovanje udeležencev pri pogovorih
3. igre vlog in analiza
4. skupna refleksija mediacij
5. snemanje mediacij s kamero in analiza posnetkov
6. delo v paru in manjših skupinah
7. predstavitev in pogovor o izvedenih primerih mediacije
8. supervizijsko spremljanje dela udeležencev usposabljanja

 

Usposabljanje za mediatorje – 140 ur se izvaja v obliki:

- petih dvodnevnih seminarjev (5 x 16 ur),

- dveh utrditvenih seminarjev (16 ur + 8 ur),

- izvajanje oz. sodelovanja pri izvajanju mediacije (20 ur),

- teoretičnega preizkusa znanja in

- dvodnevnega zaključnega seminarja (16 ur)

 

Vsebina usposabljanja:


Seminarski del:

Ob podajanju teorije so udeleženci povabljeni, da aktivno sodelujejo

s svojimi razmišljanji, vprašanji, razjasnjevanji, mnenji, idr.

Poleg teoretičnih osnov je poudarek predvsem na praktičnem urjenju

in razvijanju spretnosti vodenja procesa mediacije. Praktični del se

izvaja v obliki praktičnih vaj, s precejšnjim poudarkom na igri vlog.

Cilj igre vlog je predvsem, da se udeleženci usposabljanja preizkusijo

tako v vlogi mediatorja kot tudi v vlogi udeleženca na mediaciji.

Praktične vaje se izvajajo v paru ali manjših skupinah, prav tako

se v manjših skupinah izvajajo tudi igre vlog. Po vsaki zaključeni

praktični vaji in igri vlog, udeleženci naredijo refleksijo. Poudarek

je na vodenju procesa mediacije, počutju ob tem, kaj so naredili

dobro in kaj bi prihodnjič lahko naredili še bolje. Program je zasnovan

tako, da se praktične vaje, igre vlog, refleksija in teorija prepletajo.

 

Utrditveni del:

Glavni poudarek je na utrjevanju in nadaljnjem razvijanju mediacijskih spretnosti, ki poteka v obliki iger vlog in refleksije.Udeleženci pa na srečanjih predstavijo tudi svoje primere izvedenih neformalnih in formalnih mediacij ter jih s trenerjem in ostalimi udeleženci analizirajo.


Praktični del (za izvedbo so odgovorni udeleženci):

Obvezen praktični del poteka preko izvajanja neformalnih mediacij in sodelovanja pri izvajanju formalnih mediacij z mentorjem. Cilj praktičnega dela je pridobivati izkušnje pri vodenju mediacij, ter hkrati dodatno okrepiti medicijske tehnike in sposobnosti mediatorja.

 

Izpitni del:

Usposabljanje se zaključi s teoretičnim preizkusom in dvodnevnim izpitnim seminarjem, na katerem udeleženci opravljajo preizkus mediacijske spretnosti.

Udeleženci po izpolnitvi vseh pogojev Usposabljanja za mediatorje pridobijo naziv MEDIATOR.

 

Predavatelji:

 

- Marko Iršič, MA, Direktor Zavoda Rakmo, mediator in trener mediatorjev

- Mišo Pušnik, mediator in trener mediatorjev pri Zavodu Rakmo

Sara Šober, mediatorka in kandidatka za trenerja mediatorjev pri Zavodu Rakmo

Anja Vrdlovec, mediatorka in kandidatka za trenerja mediatorjev pri Zavodu Rakmo

 

Pogoji za naziv mediator

 

Dodatne informacije in prijava:

 

Zavod RAKMO, Parmova ul. 53, 1000 Ljubljana

01/ 436 41 17, 040 731 431

www.rakmo.si, info@rakmo.si

 

Kotizacija za usposabljanje:

 

 • fizične osebe: 1.050,00 € oz. 7 obrokov po 150,00 € (v primeru plačila v enkratnem znesku pred začetkom usposabljanja pa 990,00 €),
 • pravne osebe: 1.268,80 € oz. 4 obroki po 317,20 € (v primeru plačila v enkratnem znesku pred začetkom usposabljanja pa 1.207,80 €).
 •  

  OSNOVNI PROGRAM

  Prvi sklop usposabljanja (64 ur): seminarski del

  Sklop

  Vsebina

  Število ur

  Prvi del -

  Osnove mediacije

  Konflikt in njegovo ozadje

  Model transformacije konflikta

  Konkretni primeri konfliktnih situacij

  Mediacija - učinkovita strategija za obvladovanje konfliktov

  Vrste, prednosti in pomen mediacije

  Mediator in njegova vloga

  Temeljna načela mediacije

  Osnove vodenja mediacije

  Mediacija v različnih okoljih

  Posebnosti mediacie v različnih vrstah sporov

  Mediacija v delovnih sporih

  Mediacija v družinskih sporih

  Mediacija v gospodarskih sporih

  Mediacija v civilnih sporih

  Mediacija v šoli

  Mediacija v skupnosti

  Mediacija med žrtvijo in storilcem

  Faze mediacije

  Igre vlog in urjenje

  6 ur

  10 ur

  Skupaj:

  16 ur

  Drugi del -

  Jedrne faze mediacije

  Jedrne faze mediacije

  Uvod v tehnike v mediaciji

  Aktivno poslušanje

  Zrcaljenje (reflecting)

  Povzemanje (summarizing)

  Preverjanje (checking in)

  Postavljanje pravih vprašanj

  Ločeni sestanek oz. ločeno srečanje

  Reframing (Preokvirjanje)

  Testiranje realnosti

  Razvoj osebnosti (prikaz skozi metodo transakcijske analize)

  Izhod iz slepe ulice oz. strategije za premik iz mrtve točke

  Kdaj z mediacijo nadaljevati in kdaj jo prekiniti

  Igre vlog in urjenje

   

   

  6 ur

   

  10 ur

  Skupaj:

  16 ur

   

  Tretji del -

  Občutljivost za proces in sogovornike

  Čustva in njihov vpliv na proces mediacije

  Tehnike mediatorja za obvladovanje močnih čustev
  Ravnovesje moči– Mediacija na centrih za socialno delo
  Posebnosti mediacije v družinskih sporih
  Predpisi s področja družinskih razmerij in mediacije v družinskih sporih
  Nasilje in zlorabe v družinskih odnosih; prepoved mediacije v primerih suma nasilja v družini

  Pogajanja

  Spremljanje dinamike konstruktivnosti pogovora

  Ohranjanje občutljivosti

  Snemanje in analiza posnetkov

  Igre vlog in urjenje

   

  6 ur

   

  10 ur

  Skupaj:

  16 ur

   

  Četrti del -

  Začetne in zaključne faze mediacije, mediatorska etika in predpisi

   

  Začetne faze mediacije

  Kaj če ena od strani noče sodelovati

  Uvodni sestanek, uvodni nagovor mediatorja in uvodne izjave strank

  Uvodni pogovor

  Povzetek in zaključek srečanja

  Pisanje sporazuma

  Zaključek neuspešne mediacije

  Mediatorska etika

  Predpisi o mediaciji

  Organizacija mediacije na sodišču

  Razlika med mediacijo in sodno poravnavo

  Umestitev mediacije  v kontekst pomoči s strani tretje osebe

  Zaključne faze mediacije

  Igre vlog in urjenje

   

   

  6 ur

   

  10 ur

  Skupaj:

  16 ur

  SKUPAJ:

  64 UR

  Drugi sklop usposabljanja (56 + 20 ur)

  Sklop

  Vsebina

  Število ur

  Peti del - Somediacija, supervizija in delovanje Centra

  Somediacija

  Supervizija

  Mediacija v mediacijskih organizacijah

  Napotitev na mediacijo

  Premagovanje ovir za mediacijo

  Igre vlog in urjenje

   

  6 ur

   

  10 ur

  Skupaj:

  16 ur

  Praktični del*

  sodelovanje pri mediaciji in samostojno izvajanje formalne ali neformalne mediacije

  20 ur

  Utrditveni del

  2 utrditvena seminarja (8 ur in 16 ur)

  igre vlog in urjenje

  24 ur

  Izpitni del

  dvodnevni izpitni seminar

  16 ur   

  *za izvedbo praktičnega dela so odgovorni udeleženci

  SKUPAJ:

  76 UR

   


  SKUPAJ:

  140 UR

   
  NAPOVEDNIK

  Ljubljana: 5.10.2020 - 9.11.2020

   

  OSNOVNO USPOSABLJANJE ZA MEDIATORJE (140 ali 64 ur)

  LJUBLJANA, 5.10.2020 - 19.1.2021

  MARIBOR, 7.10.2020 - 28.1.2021

   

   

   


  Delo in komunikacija z zahtevnimi strankami (8 ur), sreda, 10.6.2020

   

  Več...


  Komunikacija s starši (8 ur), četrtek, 11.6.2020

   

  Več...


  Tehnike pogajanj (8 ur), petek, 12.6.2020

   

  Več...


  Reševanje konfliktov v šoli (8 ur), ponedeljek, 15.6.2020

   

  Več...
  (c) 2011-2020 Zavod RAKMO - Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov - Vse pravice pridržane
  Produkcija 5ka